Pacii Residence
Chiajna - Militari

Disponibile apartamente cu 2 camere si 3 camere
Dat in folosinta si locuit

Detalii

Drumul Taberei - ANL BRANCUSI
Bucuresti - Sector 6

Apartamente cu una, doua si trei camere, cu suprafete cuprinse intre 32 m2 si 100 m2.

Detalii